Bahan Bulan Kitab Suci KAJ (BKS) 2014 oleh Komisi Kitab Suci KAJ

951

 

Sdr/sdri Terkasih dalam Kristus, berikut ini kami berikan Bahan Bulan Kitab Suci (BKS) KAJ 2014 dari Komisi Kitab Suci KAJ:
 


 

 

KAJ download