Paroki Blok B – St.Yohanes Penginjil

Jl.Melawai Raya 197, Jakarta 12130
Telp. (021) 722-0763
Fax. (021) 722-0558
E-mail: sekretariat@paroki-blokb.org; styohanespenginjil@gmail.com
Misa Harian: 05.30
Misa Jumat sore: 18.00
Sabtu: 16.00
Minggu: 07.00 , 09.00, 11.00, 17.00